اهداف موسسه

اهداف  موسسه

ارتقاء کیفیت زندگی معلولین سالمندان و زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست .

ارایه آموزشهای کاربردی در جهت افزایش سلامت روانی و اجتماعی در محلات آسیب پذیر و آسیب خیز .

کمکهای موردی نقدی و غیر نقدی به افراد نیازمند و بی بضاعت .

تهیه و تولید بسته های آموزشی ویژه معلولین سالمندان و توانمند سازی زنان و کودکان .

ارتباط با موسسات و دستگاههای ذیربط مسائل رفاه اجتماعی و امور حمایتی و توانبخشی برای جلب مشارکتهای مردمی .

ایجاد روحیه خود اتکائی و کار آفرینی در بین معلولین جهت زندگی مستقل .