درباره ما

موسسه خیریه گلهای یاس فاطمه(س)

با اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان اصفهان به شماره ثبت 2732 از سال 1388 فعالیت خود را شروع نموده است .این موسسه سازمانی است غیر دولتی ،غیرانتفاعی ،غیرسیاسی و مردم نهاد که با هدف ارتقاء سطح فرهنگی ، آموزشی و معیشتی افراد در معرض آسیب و نیازمند در راستای اهداف مقدس سازمان بهزیستی پایه گذاری شده است و  با تکیه بر جلب حمایتهای مردمی و کمکهای انسان دوستانه هم میهنان سخاوتمند اعم از نقدی  ،غیر نقدی ،خدماتی و دانش تخصصی اداره می شود .