کودکان نیکوکار خیریه گل های یاس فاطمه (س) به شیرخوارگاه نرجس رفتند

در روز میلاد حضرت مهدی (عج)

کودکان نیکوکار خیریه گل های یاس فاطمه (س) به شیرخوارگاه نرجس رفتند

در تقدس دست های کوچک کودکان نیکوکار خیریه گل های یاس فاطمه (س) عشق و مهرورزی هوایداست. آن هایی که فروش نقاشی هایشان در بازارچه های متوالی خیریه برای نوزادان و نونهالان شیر خوارگاه نرجس هدیه خریدند.

در دل های کودکان نیکوکار آسمانی است آبی به وسعت بیکرانگی دشت های عطوفت و مهرورزی کودکان خیر الفبای مهرورزی را در کلاس عشق و محبت آموختند تا درس ای